This is a free Purot.net wiki
 • View:

TopCoach -Laajennetun työssäoppimisen avainhenkilöt PIRKOssa

TopCoach PIRKOssa

Syksyllä 2012 PAOn koulutuspäälliköiden nimeäminä laajennetun työssäoppimisen avainhekilöinä toimivat:

 • Sirpa Salo-Saari, sosiaali-ja terveysala, Pyynikintie
 • Marika Peuraniemi, turvallisuusala, Koivistontie
 • Tea Humppi, liiketalous, Orivesi
 • Sami Hasila, puuala, Lempäälä
 •  Heli Lampinen, paperiteollisuus, kemiantekniikka, Koivistontie
 • Jari Ketola, talotekniikka, Koivistontie
 •  Teija Halkola, erityisopettaja, oppimisen tukipalvelut, Koulutuskeskus Valo / Ylöjärvi

Työssäoppimisen laajentaminen PAOssa

Laajennetun työssäoppimisen polkujen kuvauspohja

Lyhyt kuvaus mallista

 • Mitä laajentaminen tarkoittaa? Mikä laajenee, missä vaiheessa ja kuinka paljon?
 • Miten toiminta eroaa normaaleista käytänteistä?
 • Koskeeko laajentaminen yhtä opiskelijaa, osaa opiskelijoista vai koko ryhmää?

Prosessi

 • Kenelle? Mistä syystä?
 • Kuka prosessin käynnistää ja mistä syystä?
 • Ketkä ovat prosessin toimijat/kohteet?
 • Millainen prosessi on?
 • Onko sovittu kuka tutkintoalalla vastaa laajennetun työssäoppimisen opiskelijoiden ohjaamisesta keskitetysti?
 • Onko tutkintoalalla yhteisesti sovittu käytänteistä tai prosesseista laajennetun työssäoppimisen näkökulmasta? Onko tätä kirjattu mihinkään ylös?

Kuvaa laatikoihin, mitä kukin tekee eri vaiheissa prosessia?

 

Opiskelija

Opettaja

Oppimisen tukipalvelut

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Kun tarve herää

 

 

 

 

 

 

Suunnittelu ennen jaksoa

 

 

 

 

 

 

Laajennetun työssäoppimisen alussa

 

 

 

 

 

 

Laajennetun työssäoppimisen puolessa välissä

 

 

 

 

 

 

Työssäoppimisen loppuessa

 

 

 

 

 

 

Työssäoppimisen jälkeen

 

 

 

 

 

 

 

Ohjaus

 • Kuka opiskelijaa ohjaa?
 • Missä vaiheessa opiskelijaa ohjataan?
 • Miten opiskelijaa ohjataan?
 • Millä välineillä ja millä tavoin opiskelijaa ohjataan?

 

Arviointi

 • Miten arviointi tapahtuu? (missä vaiheessa ja millä välineillä?)
 • Kuka arvioi oppimista?
 • Kuka arvioi osaamista?
 • Miten varmistetaan arvioinnin kriteeriperusteisuus?
 • Miten opiskelijan itsearviointi toteutetaan?

Muuta

 • Miten tutkinnon perusteisuus varmistetaan työssäoppimisen aikana?
 • Miten työssäoppimisen tavoitteet määritellään?
 • Miten opiskelijan oppiminen / oppimisprosessi dokumentoidaan työssäoppimisen aikana?
 • Millä perustein työssäoppimispaikka valitaan?

Mallin käyttöönotto ja edellytykset

 • Mitä tämä malli vaatii resursseilta (taloudelliset, henkilö, laite jne.),  ja rakenteilta (työnjako, työnkuva jne.), jotta se voidaan ottaa käyttöön?
  • mitkä ovat vaihtoehtoiset tavat organisoida resurssien näkökulmasta?
 • Mitä malli vaatii pedagogiselta johtamiselta?
 • Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?
 • Edellyttääkö mallin käyttöönotto toimijoilta jotain erityisosaamista / asennoitumista?

Edut ja Haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

Mallin edut ja haasteet eri toimijoiden näkökulmasta

 

 

Opiskelija

Opettaja

Oppimisen tukipalvelut

Oppilaitos

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

Joku muu, kuka?

Edut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haasteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TopLaaja - laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke valtakunnallisesti

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeessa työssäoppimisen laajentamisella tarkoitetaan a) työssäoppimisen määrän ja ajan laajentamista, b) ohjauksen ja tuen laajentamista, c) oppimisympäristöjen laajentamista tai d) työpaikalla opittavien sisältöjen laajentaminen (ks. kuvio 1).

 

Kuvio 1. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen laajentamisen muodot laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeissa

 

Ajallisen ja määrällisen laajentamisen lisäksi huomiota on kiinnitetty sekä opiskelijoiden ohjauksen että työelämän tukemisen laajentamiseen. Oppimisympäristöt ovat kokeiluissa laajentuneet työelämän ympäristöjen lisäksi myös verkko-ohjausympäristöihin sekä sosiaalisen median kanaville. Sisällöllisellä laajenemisella tarkoitetaan ammatillisten tutkinnon osien entistä laaja-alaisempaa oppimista työpaikalla sekä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen integrointia työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Kokeiluhankkeen edetessä kaikkien näiden osa-alueiden merkitys on korostunut työssäoppimista laajennettaessa. Yhtä osa-aluetta ei voi laajentaa huomioimatta muita.

 

 

Laajennetun työssäoppimisen yleisiä etuja, edellytyksiä ja haasteita

Edut:

 

 • lisää työelämäorientaatiota, työvaltaisuutta ja käytöntöorientaatiota ammatillisessa peruskoulutuksessa: aidot asiakkaat, välineet ja prosessit
 • integroi teorian ja käytännöntaitojen oppimista
 • tukee elinikäisten oppimisen avaintaitojen oppimista ja sisäistämistä
 • mahdollistaa ammatillisten valmiuksien oppimista tutkintoaloilla, joilla kyseisiä valmiuksia ei voi oppia oppilaitosympäristössä
 • mahdollistaa hiljaisen tiedon välittymisen sukupolvelta toiselle
 • mahdollistaa erityisosaamisen hankkimisen
 • mahdollistaa ajantasaisen tiedon saamisen työelämästä, mikä on erityisen tärkeää nopeasti kehittyvillä aloilla
 • lisää opiskelijan valinnan mahdollisuutta: yksilöllisemmät henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat ja joustavammat opintopolut
 • lisää opiskelijoiden motivaatiota: opiskelijat kokevat oppivansa hyvin työpaikoilla ja toisille tekemällä oppiminen sopii parhaiten
 • ehkäisee osaltaan opintojen keskeyttämistä
 • mahdollisuus aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuun suorittamiseen
 • mahdollisuus nopeampaan valmistumiseen
 • opiskelija aikaisemmassa vaiheessa työmarkkinoiden käyttöön (etenkin oppisopimukseen perustuvissa malleissa)
 • tukee opiskelijoiden työllistymistä koulutusta vastaaviin töihin

Edellytykset:

 

 • opiskelijan aktiivisuus ja omatoimisuus
 • opiskelija omaa riittävät työelämätaidot ennen työssäoppimisjaksolle lähtemistä
 • opiskelija dokumentoi oppimistaan työssäoppimisjaksoilla
 • työelämäyhteistyön laaja-alainen kehittäminen (työpaikkaohjaajakoulutus, opettajien työelämäjaksot, opiskelijoiden työssäoppiminen ja sen ohjaaminen)
 • aika jatkuvalle ja säännölliselle oppilaitoksen ja työelämän väliselle yhteistyölle
 • työpaikkaohjaajien tuki ja motivointi
 • työpaikkaohjaajien ja työssäoppimispaikkojen perehdyttäminen
 • työpaikkaohjaajilla aikaa työssäoppijan ohjaukseen muun työn ohessa ja opiskelijan kanssa käytäviin rekleftointi- ja arviointikeskusteluihin
 • yhteisopettajuus, yhteissuunnittelu ja moniammatillinen yhteistyö

Haasteet:

 • opettajan ajallisten resurssien riittävyys ja resursoinnin periaatteiden selkeys
 • erilaiset pedagogiset haasteet
 • pitkät työssäoppimisjaksot samassa työpaikassa voivat asettaa haasteita opiskelijan laaja-alaiselle oppimiselle
 • opiskelijan vertaistuen puute
 • koulutuksen järjestäjien käytänteet työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursoinnista
 • palkanmaksusta, lukujärjestyksistä ja arviointijärjestelmistä tulevat tekniset haasteet
 • suhdannevaihtelut
 • työssäoppimisen ohjauksen järjestäminen työpaikalla

 

 

Lisätietoa hankkeesta löydät TopLaajan wikisivuilta

Tietoa ajankohtaisista asioista TopLaajan FB-sivuilla

 

 

Laajennettu työssäoppiminen

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username